RSS Reset

PHP căn bản – Bài 6

Bài 6 : Class  – Lập trình hướng đối tượng - Khái niệm đối tượng - Lớp (Class) + Khai báo + Khởi tạo đối tượng từ lớp + Kết thừa - Bài tập demo