RSS Reset

PHP căn bản – Bài 2

Bài 2: Hàm - Mở đầu - Khai báo hàm - Gọi hàm - Tham số của hàm : tham trị, tham biến