RSS Reset

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Header

Lỗi Cannot modify header information – headers already sent by (output started at C:\wamp\www\gau_bong25\gio_hang\them_sm.php:39) in C:\wamp\www\gau_bong25\gio_hang\them_sm.php on line 40 và cách khắc phục? Chào bạn...

Chuyển trang

Em có một câu hỏi là: giả sử mình có 2 trang: 1 là index.php và trang 2 là post.php. Ở trang 1 có một thẻ <a href=”post.php”>Click here</a>. Trang post thì nội dung tùy ý! Vấn đề của...

Lỗi: header already send by

Mình đang học php. Khi mình thực hiện connect đến mysql để lấy dữ liệu. Thì nó báo lỗi như thế này. Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\vidu\index.php:7)...
Comments Off

Cho tự động chuyển về trang trước

Câu hỏi:     Chào cô! Cô cho em hỏi em đang làm 1 trang thêm mới sản phẩm, sau khi thêm sẽ có thông báo Thêm sản phẩm thành công nhưng đồng thời em muốn cho tự động chuyển về trang trước đó...