RSS Reset

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Header

Lỗi Cannot modify header information – headers already sent by (output started at C:\wamp\www\gau_bong25\gio_hang\them_sm.php:39) in C:\wamp\www\gau_bong25\gio_hang\them_sm.php on line 40 và cách khắc phục? Chào bạn...

Lỗi: header already send by

Mình đang học php. Khi mình thực hiện connect đến mysql để lấy dữ liệu. Thì nó báo lỗi như thế này. Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\vidu\index.php:7)...