RSS Reset

PHP căn bản – Bài 4

Bài 4 : Chuỗi - Định nghĩa - Các thao tác trên chuỗi + Chuyển đổi giữa chuỗi và mảng. Ngược lại + Tìm kiếm, thay thế, so sánh, … + Chuỗi con.

PHP căn bản – Bài 3

Bài 3 : Mảng - Mảng 1 chiều - Mảng 2 chiều - Các hàm thư  viện thường dùng trong mảng + Tim kiem phan tu trong mang, + Ghep mang + …

PHP căn bản – Bài 2

Bài 2: Hàm - Mở đầu - Khai báo hàm - Gọi hàm - Tham số của hàm : tham trị, tham biến