RSS Reset

Giữ lại mục người dùng đã chọn trên menu

Thầy cô cho em hỏi: Em thiết kế menu, em muốn giữ lại mục mà người dùng chọn, chẳng hạn làm mục đó đậm hơn so với các mục khác để người dùng biết mình đang ở trang nào? Rất mong sự...

PHP căn bản – Bài 5

Bài 5 : Form – Các đối tượng thể hiện - Form - TextField - TextArea - RadioButton - RadioGroup - Menu - List - Checkbox - …