RSS Reset

Chuyển trang

Em có một câu hỏi là: giả sử mình có 2 trang: 1 là index.php và trang 2 là post.php. Ở trang 1 có một thẻ <a href=”post.php”>Click here</a>. Trang post thì nội dung tùy ý! Vấn đề của...

Xóa biến session

Thầy cô cho em hỏi.làm sao xóa 1 session mà không ảnh hưởng đến những session khác. vì khi dùng lệnh session_destroy thì tất cà mọi session đều bị thoát Trả lời: Chào bạn để xóa 1 biến session,...