RSS Reset

Cách gắn ckeditor và ckfinder vào website

1. Cách gắn ckeditor: B1: Bạn download bộ ckeditor về,  link: http://ckeditor.com/download, và để vào website của bạn (ví dụ: folder includes) B2: Trong file code của bạn, chổ nào bạn muốn thẻ textarea biến...

PHP căn bản – Bài 5

Bài 5 : Form – Các đối tượng thể hiện - Form - TextField - TextArea - RadioButton - RadioGroup - Menu - List - Checkbox - …