RSS Reset

Thắc mắc về đường dẫn tương đối và đường dẫn tương đối

Thầy cho em hỏi tại sao em viết $file = “/MyPersonalWeb/hitcounter.txt”; thì hàm fopen nó mở không được, còn dùng $file = “../hitcounter.txt”; thì lại mở được, em đã tìm hiểu nhiều chỗ mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề này, mong thầy giải thích giùm em

Chào bạn,

Để viết một đường dẫn đến file cần sử dụng thì bạn có thể sử dụng đường dẫn tuyệt đối hoặc đường dẫn tương đối:

Ví dụ:

Đường dẫn tuyệt đối:  C:/wamp/www/demo_mo_tap_tin/demo.txt

Đường dẫn tương đối:  “../demo.txt

Đối với đường dẫn /MyPersonalWeb/hitcounter.txt”:

Khi viết dấu / ở trước có nghĩa là người dùng muốn ra thư mục gốc (dấu / ở đầu là đại diện cho thư mục gốc). Do vậy đây cũng là đường dẫn tuyệt đối.

Tuy nhiên, tùy theo cấu hình Server, có Server chỉ cần dấu / là ra được thư mục gốc, nhưng cũng có Server phải là dấu ./

Vấn đề bạn thắc mắc ở đây có thể lỗi là ở chỗ ./

P/S:  Bạn muốn sử dụng đường dẫn tuyệt đối để đến file cần xử lý, nhưng bạn không biết chính xác tên đường dẫn tuyệt đối như thế nào? Bạn có thể sử dụng __FILE__ để xác định chính xác đường dẫn tuyệt đối của file.

Trong file bạn cần xác định đường dẫn tuyệt đối bạn thêm dòng code sau:

<?php echo dirname(__FILE__) ?>

No comments yet.

Leave a Comment