RSS Reset

Xóa biến session

Thầy cô cho em hỏi.làm sao xóa 1 session mà không ảnh hưởng đến những session khác. vì khi dùng lệnh session_destroy thì tất cà mọi session đều bị thoát

Trả lời:
Chào bạn để xóa 1 biến session, bạn dùng lệnh: unset($_SESSION[<ten_cua_session_can_xoa>]);
Ví dụ:

$_SESSION['a'] = 1;
$_SESSION['b'] = 2;
unset($_SESSION['a']);   // chỉ có session a bị xóa, session b vẫn còn
echo $_SESSION['b'];  //sẽ ra 2;

P/S: session_destroy(); //dùng để xóa tất cả session

No comments yet.

Leave a Comment